مجله بیمه‌ای نوین
مجله نوین | ایده نوین، زندگی نوین
جست و جوی آرشیو

بیمه به زبان ساده

بیمه مهندسی به زبان ساده | ساده‌ترین تعریف بیمه مهندسی

براساس بررسی‌ها انجام گرفته مهمرین دارایی‌ها ما ایرانیان مسکن و خودرو است. برای خودرو می‌توان بیمه بدنه خریداری کرد و ساختمان و اموال درون آن را نیز تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داد. اما ممکن است بخشی از اموال ما در حال کار کردن و انجام…