مجله بیمه‌ای نوین
مجله نوین | ایده نوین، زندگی نوین
جست و جوی آرشیو

بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو

بیمه نامه شخص ثالث چیست؟

نداشتن بیمه‌نامه ثالث خودرو می تواند عواقب جبران‌ناپدیری برای راننده مقصر داشته باشد.این بیمه‌نامه طراحی شده تا جبران‌گرخسارت‌های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث باشد. منظور از ثالث هر فردی غیر از شما است.